Loading...
Regulamin GPNT

REGULAMIN

  KOLARSKIEGO GRAND PRIX NOWEGO TARGU  (dla dorosłych)

Data zawodów:

05.09.2021 – zapisy godz. 13:30, start wyścigu 14:30

§ 1 Cel imprezy

– wyłonienie najlepszego zawodnika Grand Prix;

– popularyzacja kolarstwa;

– propagowanie zdrowego trybu życia;

– promocja Miasta Nowy Targ jako przyjaznego turystyce rowerowej;

– promocja Podhala, regionu atrakcyjnego do uprawiania kolarstwa i turystyki rowerowej.

& 2 Organizator

Organizatorem wyścigu jest :

NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI z siedzibą w: Nowy Targ ul. Wojska Polskiego 22/15

Sędziowie: członkowie klubu NKK

Dyrektor wyścigu: Marcin Kwiatek tel. 790572905

w/z Zbigniew Malinowski

w/z Grzegorz Rapacz (prowadzący)

Informacje dotyczące wyścigu dostępne na stronie nkk.podhale.pl

& 3 Partnerzy Grand Prix Nowego Targu

Winter Classic Nowy Targ

§ 4 Miejsce zawodów

 1. Zawody rozgrywane są na terenie stadionu na tzw. „Kole” obok Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu przy ul.Parkowej w ramach imprezy charytatywnej Winter Classic Nowy Targ

§ 5 Zawody

Zawody zostaną rozegrane w dwóch fazach:

1. Eliminacje do wyścigu głównego odbędą się na zasadach rozgrywanego na torze wyścigu australijskiego.

2. Wyścig główny będzie natomiast rozgrywany na zasadach wyścigu punktowego.

Zawody zostaną rozegrane na trasie okrężnej (tzw. kole) o długości 400 metrów, a ilość okrążeń zostanie ustalona przed wyścigiem, ponieważ wpływ na to będzie miała ilość zgłoszonych zawodników oraz warunki atmosferyczne.

§ 6 Uczestnictwo

Prawo startu w imprezie mają osoby: 

 • których stan zdrowia na to pozwala.
 • dokonają rejestracji oraz uiszczą opłatę startową w wysokości zgodnej z regulaminem.
 • stawią się na starcie w zapiętym kasku sztywnym, na sprawnym rowerze spełniającym normy UCI, z przypiętymi numerami startowymi otrzymanymi w biurze zawodów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Kolarskiego Grand Prix Nowego Targu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest Nowotarski Klub Kolarski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Kolarskim Grand Prix Nowego Targu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Kolarskiego Grand Prix Nowego Targu, także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji wyścigu.

Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

   1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

   2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Kolarskim Grand Prix Nowego Targu.

   3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

   4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

   5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

   7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

   8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze szosowym wyposażonym w dwa sprawne hamulce zgodnie z przepisami UCI. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas tzw. lemondkę.

§ 7 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia są przyjmowane w biurze zawodów na godzinę przed startem, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w § 9.

 2. Opłata za uczestnictwo w Grand Prix Nowego Targu wynosi 20 zł.

 3. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Organizator nie przewiduje zwrotu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

§ 8 Świadczenia dla uczestników

                                                                W ramach opłaty wpisowej zawodnik otrzymuje:

  1. numer startowy,

  2. oznaczenie trasy,

  3. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,

  4. obsługę fotograficzną,

  5. obsługę sędziowską,

  6. nagrody dla zwycięzców

§ 9 Program zawodów

1. Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych oraz uiszczenie opłaty zgodnie z regulaminem (co najmniej 30 minut przed startem)

2. Odprawa techniczna (15 minut przed startem)

3. Zawody Grand Prix Nowego Targu: start godzina 14:30, ewentualne zmiany godziny będą podane najpóźniej na 7 dni przed zawodami)

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej.

§ 10 Kontrola antydopingowa

 1. Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol

§ 11 Zasady rozgrywania wyścigu

  1. Wyścig odbędzie się ze startu wspólnego zgodnie z programem zawodów na trasie okrężnej (tzw. Kole) o długości 400 metrów. Zawody zostaną rozgrywane na zasadach wyścigu australijskiego i punktowego:

Wyścig eliminacyjny rozgrywany na zasadach wyścigu australijskiego zmodyfikowany na potrzeby Grand Prix Nowego Targu. Wyścig rozpocznie się od 4 rund tzw. „Wolnych” (rozgrzewkowych), przed rundą finiszową będzie słyszalny sygnał dźwiękowy sygnalizujący kolejne okrążenie jako eliminujące. Piąta runda będzie pierwszą na której zawodnik przekraczający jako ostatni linię mety (liczy się przód koła) będzie wyeliminowany z rywalizacji. Od tego momentu, na co drugim okrążeniu odpadać będą pojedynczo, co rundę kolejni zawodnicy przejeżdżający linię mety jako ostatni na danym okrążeniu. Po rundzie finiszowej będzie wywieszony numer zawodnika, który odpadł z rywalizacji. Zawodnik którego numer będzie umieszczony na tablicy, musi w sposób bezpieczny zjechać z trasy i nie może uczestniczyć w kolejnym finiszu. Zawodnicy ścigają się do momentu w którym zostanie tylko dwóch zawodników, którzy po przejechaniu jednej rundy wolnej na następnej będą walczyć o zwycięstwo, a zawodnik, który przejedzie linię mety jako pierwszy zostaje zwycięzcą całej rywalizacji i otrzymuje 15 pkt. Osoba która ukończyła wyścig na miejscu 2 otrzymuje 12 pkt., a na miejscu 3 otrzymuje 10 pkt. Kolejnych 7 zawodników otrzymuje odpowiednio 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wszystkie punkty przechodzą do wyścigu punktowego tzw. Głównego. 

Przy większej ilości startujących zawodników tj. powyżej 24 osób, zawodnicy zostaną podzieleni na 2 grupy. Wówczas zawodnicy ścigają się do momentu w którym zostanie 6-8 zawodników. Kiedy z każdej grupy zostaną w rywalizacji zawodnicy odpowiadający liczbie ustalonej na odprawie technicznej, wyścig przerywamy, a Ci uczestnicy przechodzą do wyścigu głównego w którym zostanie wyłoniony zwycięzca Grand Prix.

– Wyścig Główny odbędzie się na zasadach wyścigu punktowego zmodyfikowanego na potrzeby Grand Prix. Będzie on polegał na tym, iż zawodnicy wyłonieni z eliminacji startują na dystansie 30 rund (tj.ok. 12 km), co 5 runda będzie punktowana na linii mety zgodnie z kluczem:

1 m-ce 5 pkt

2 m-ce 3 pkt

3 m-ce 1 pkt

Runda punktowana będzie poprzedzona sygnałem dźwiękowym. W trakcie rywalizacji będą 2 rundy tzw. specjalne, punktowane podwójnie, będzie to na 15 i 30 okrążeniu, wówczas punkty będą liczone według klucza:

1 m-ce 10 pkt

2 m-ce 6 pkt

3 m-ce 2 pkt

Zwycięzcą zostaje zawodnik z największą liczbą punktów (w tym z wyścigu australijskiego), chyba, że któryś zawodnik nadrobi jedno okrążenie nad pozostałymi. W tym przypadku zwycięża ten zawodnik, który ma nadrobioną największą liczbę okrążeń, a przy ich równej liczbie liczy się liczba punktów. W tym przypadku wyścig kończy się po 30 przejechanym okrążeniu przez zawodnika, który nadrobił najwięcej okrążeń. Zawodnik, który jedzie przed grupą zdobywa punkty na kolejnych okrążeniach do czasu, gdy nie dojedzie do ostatniego zawodnika w czołowej grupie (liczy się zbliżenie na odległość ok. 5m) , od tego momentu ma on nadrobioną rundę, ale musi ponownie walczyć o punkty jeśli chce je nadal zdobywać.

Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.

 1. Zawodnik jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom sędziego i służb porządkowych.
  1. Podczas finiszu zawodnik zobowiązany jest utrzymywać swój tor jazdy.

  2. Organizatorzy nie dopuszczają możliwości poruszania się po trasie wyścigu zawodników nie biorących udziału w Grand Prix, jak i tych którzy zakończyli już wyścig.

§ 12 Nagrody

 1. Medale oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1 do 3 (dotyczy wyścigu Głównego)

§ 13 Kary i protesty

 1. Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

  1. upomnienie uczestnika

  2. dyskwalifikacja uczestnika

 2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

  1. nieużywanie sztywnych kasków,

  2. nieposzanowanie środowiska naturalnego,

  3. braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

  4. nieprzestrzeganie zasad fair play,

  5. niesportowe zachowanie,

  6. pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,

 3. W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

  1. Protesty do Sędziego Głównego można składać w biurze zawodów w formie pisemnej do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

§ 14 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW.

 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu, interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.

 4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 5. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w Grand Prix Nowego Targu.

 6. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”.

 7. O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora, lub sędziego głównego mającego stanowisko przy mecie zawodów.

 8. Start w wyścigu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 10. Najbliższy Szpital znajduje się w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, tel. 18 263 32 10

Nowotarski Klub Kolarski:Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Nowy Targ