Loading...
Regulamin GPNT dla dzieci

Organizatorem jest  Nowotarski Klub Kolarski

1 . Uczestnikiem może być dziecko urodzone w latach 2007-2015, które zostanie zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna. Rodzic będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach rowerowych, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka.

2.  Trasa będzie przebiegała po asfalcie dookoła boiska. Za skrócenie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Prosimy o nie jeżdżenie na rowerach po płycie boiska. Ewentualną rozgrzewkę prosimy przeprowadzać na ścieżce rowerowej w okolicach Parku Miejskiego.

3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać sztywny kask. Obowiązuje zakaz startu na oponach węższych niż 30mm i rowerach szosowych!!!

4.  Start w zawodach dla dzieci jest bezpłatny.

5.  Zawody odbędą się w dniu 5 września 2021 roku na stadionie przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu ul.Parkowa 14, po asfaltowej bieżni. Wejście na teren stadionu od strony Parku Miejskiego. Dystans w zależności od kategorii wiekowej będzie wynosił od 1 okrążenia (ok. 400m) do 4 okrążeń dla najstarszych. Biuro zawodów na stadionie przy Miejskiej Hali Lodowej w namiocie NKK na płycie boiska. Godziny otwarcia biura zawodów: 13.30

6. Kategorie wiekowe i dystanse: 1

– urodzeni w 2013, 2014, 2015 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki 1 okrążenie

–  urodzeni w 2011-2012 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki 2 okrążenia

–  urodzeni w 2009-2010 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki 3 okrążenia

–  urodzeni w 2007-2008 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki 4 okrążenia

7.  Organizator zastrzega możliwość zmiany lub łączenia kategorii wiekowych pod wpływem czynników pogodowych oraz ilości uczestników.

8.  W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy wyścigu lecz nie na trasie wyścigu. Na starcie powinni znajdować się tylko uczestniczące w zawodach oraz służby organizatora. Start pierwszej kategorii odbędzie się około godziny 15-tej (po zakończeniu wyścigu australijskiego dla dorosłych), od najmłodszych uczestników do najstarszych. Starty poszczególnych kategorii wiekowych będą się odbywać na bieżąco, po zakończeniu wcześniejszego wyścigu. Zawodnik po zakończeniu swojego wyścigu nie może poruszać się po trasie wyścigu. Dekoracja zwycięzców przewidziana jest zaraz po ukończeniu zawodów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęte miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe trofea sportowe i nagrody rzeczowe.

9.  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie,  zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej,  z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

10.  Opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.

11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

Nowotarski Klub Kolarski:Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Nowy Targ